Utvecklingskoordinator

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som UTVECKLINGSKOORDINATOR vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Tjänsten är en deltidstjänst om 70 % till den 31 december 2019 med eventuell årlig förlängning.

Infrastrukturavdelningen och allmänna byrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör tolv tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Byrån har en central roll i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner.

Arbetet som utvecklingskoordinator

Bygg- och energiteamet vid Infrastrukturavdelningen och utvecklingsenheten vid regeringskansliet söker nu gemensamt en utvecklingskoordinator till landskapsregeringens hållbarhetsarbete. Tjänsten delas över året jämnt mellan avdelningarna i överenskommelse, men tjänstemannen tillhör infrastrukturavdelningens arbetsgrupp.

Utvecklingskoordinatorns uppgift är att vara ett stöd till Utvecklings- och hållbarhetsstrategen vid Regeringskansliet och den Tekniska samhällsstrategen vid Infrastrukturavdelningen och i detta arbete bland annat

- koordinera arbetet med färdplaner och deras genomförande mot de strategiska utvecklingsmålen

- koordinera utredningsprojekt och utföra utredningsarbete

- koordinera och sammanställa uppföljning, rapporter och sköta lay-out

- genomföra kommunikations-, utbildnings- och informationsinsatser och

- utgöra ett stöd inom fysisk strukturutveckling och samhällsplaneringsfrågor.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Lägre högskoleexamen i omfattningen kandidatexamen eller motsvarande bachelor degree från en utbildning vid universitet eller högskola med lämplig inriktning. Kunskap inom hållbarhet och bygg- och energitingets samhällsplaneringsfrågor är meriterande.

Vi söker dig som är intresserad av utvecklingsarbete, samordning, dokumentation och utredning och administration. Vi ser att du är driftig, social, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana samt att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.

Lön utgår i lönespannet 2861,65-3621,01 euro/mån (inkl. allmänt tillägg).

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2019
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV skickas till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
22.02.2019 - 16:00
Kontakta
utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson och teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman, lämna ringbud till +358 (0)18-25000 eller skicka dina frågor till e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax
Ålands Landskapsregeringen/Infrastrukturavdelningen, Självstyrelsegården, 22111 MARIEHAMN

Site by Strax