Myndighetschef vid Datainspektionen | Bo på Åland

Myndighetschef vid Datainspektionen

Myndighetschef vid Datainspektionen

Ålands landskapsregering lediganslår en tidsbunden tjänst som myndighetschef vid Datainspektionen på Åland med tillträde 1.1.2021.

Datainspektionen

Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppdrag är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas. Målsättningen är ett samhälle där den personliga integriteten värdesätts och respekteras. Enligt landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen har Datainspektionen som uppgift att utöva tillsyn och inspektioner, följa den allmänna utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ, informera om gällande regler samt ge anvisningar och råd om behandlingen av personuppgifter. Datainspektionen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen samt informerar och ger råd om tillämpningen av denna lagstiftning. Datainspektionens tillsynsområde utsträcks till sådan personuppgiftsbehandling som sker vid myndigheterna inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas inom hela EU sedan den 25 maj 2018. Enligt landskapslag om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen (2019:9) ska Datainspektionen fungera som en i dataskyddsförordningen avsedd tillsynsmyndighet på Åland.

De europeiska dataskyddsmyndigheterna ska bidra till att tillämpningen av GDPR blir enhetlig inom EU, vilket förutsätter kontakter och samarbete med andra dataskyddsmyndigheter. Datainspektionen på Åland har sedan länge varit en del av de nordiska dataskyddsmyndigheternas samarbete, vilket nu förstärks och fördjupas med anledning av GDPR.

Arbetet som myndighetschef

Som myndighetschef kommer du att:

- leda och utveckla Datainspektionens verksamhet och ansvara för att fastställda mål nås

- sköta de tillsynsuppgifter som Datainspektionen ålagts

- ge anvisningar och råd om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningarna

- handha andra uppgifter som hör till Datainspektionens verksamhetsområde.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Enligt 16 § landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen är en person behörig för tjänsten som myndighetschef ifall denne har vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av en nationell utbildningsmyndighet, avlagt examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och som innehåller en lämplig ämneskombination. Utnämning till myndighetschef sker för sex (6) år åt gången och samma person kan utnämnas till tjänsten sammanlagt högst arton (18) år.

Därutöver värdesätter landskapsregeringen:

- erfarenhet av förvaltning

- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- utmärkta kunskaper i engelska

- gott omdöme, samarbetsförmåga och ett serviceinriktat sätt

- förmåga att arbeta självständigt med utvecklingsprocesser och projektledning

- förmåga att upprätthålla goda kontakter med andra aktörer samt erfarenhet av ledarskap

Tillträde

Tillträde 1.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön för tjänsten är f.n. 4032,50 €/månad, med alla ålderstillägg 5149,92 €/månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 15.10.2020, kl. 15.00 lokal tid.

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef John E Eriksson eller rättschef Michaela Slotte.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2021 eller enligt överenskommelse
Lön
4032,50 €/månad
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller per post till:

Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 MARIEHAMN.

Sista ansökningsdag
15.10.2020 - 15:00
Kontakta

John E Eriksson, +358 18 25 000, john.eriksson@regeringen.ax
Rättschef Michaela Slotte, +358 18 25 000, michaela.slotte@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax