Byråchef

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som BYRÅCHEF VID INFRASTRUKTURAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅ.

Vill du arbeta på en arbetsplats som direkt påverkar ålänningarnas dag och morgondag? Gillar du strategiska frågor, förankring, kommunikation och rättssäkerhet? Skulle du vilja stötta de tjänstemän som har i uppdrag att inte bara leda avdelningens organisationsutveckling, utan även omställningen av Åland till ett hållbart samhälle inom teknisk sektor? Då kanske vi har en tjänst till dig. Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör 14 tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Byrån har en central roll i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Den fristående Fordonsmyndigheten med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, liksom Energimyndigheten. rapporterar mot allmänna byrån.

Som byråchef leder du byrån och utvecklar den tillsammans med dina kollegor. Du tillhör avdelningens ledningsgrupp och har därför en central roll även i utveckling av avdelningen och i att stötta regeringen att uppnå sina målsättningar. Du har arbetsledaransvar och stödjer medarbetarna i deras arbete och i den politiska förankringen. Vidare bereder, föredrar och beslutar du i olika ärenden, representerar avdelningen eller

landskapsregeringen i olika forum, ansvarar för uppdragen som tilldelas byrån och för kvalitetssäkring av arbetet.

Allmänna byrån består av två team. Det administrativa teamet med fem tjänstemän har en stödjande roll för hela avdelningen, men är även navet i kvalitetssäkring, förvaltningsrätt, planerings- och uppföljningsfrågor. Avdelningen arbetar med att utveckla områdena, men mycket arbete kvarstår innan alla strukturer är på plats. Som byråchef har du en därför viktig roll i att utveckla områdena genom att leda arbetet i teamet och samordna insatserna på avdelningen. I detta arbete har du ett nära samarbete med avdelningschefen och de andra byråcheferna, då mycket av avdelningens gemensamma utveckling utgår från detta team.

I bygg- och energiteamet finns åtta sakkunniga tjänstemän inom plan, bygg, el, energi, GIS och hållbar utveckling inom teknisk samhällssektor. Teamet arbetar med lagstiftningsutveckling, ekonomiska stöd inom bygg och energi, prövning och tillsyn samt utgör navet för GIS-utvecklingen i landskapet. Teamet tog 2018 över ansvaret för genomförande av strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan - "Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet", Energi- och klimatstrategin samt det fortsatta arbetet med fysisk strukturutveckling. Fysisk strukturutveckling syftar till att leda markplaneringen i en hållbarare riktning är och är en viktig del i genomförandet av utvecklingsmål 5 - "Attraktionskraft för boende, besökare och företag". Teamet har även del i strategiskt utvecklingsmål 7 - "Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster" med sitt ansvar inom de för målet centrala områdena bygg och energi. Detta ger teamet en central roll i Ålands omställning till ett hållbart samhälle.

Som byråchef deltar du i och stöttar teamets arbete i strategiska frågor, men är även teamets närmaste bollplank och stöd i hur arbetet utvecklas, kommuniceras och förankras. Både i detta arbete och i stödet till det administrativa teamet krävs strategiska avvägningar, genomtänkt kommunikation och förankring samt förvaltningsrättslig kunskap.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier eller motsvarande. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och kunskap inom förvaltningsrätt.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, intresse av att leda utvecklingsarbete och god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och kommunicera. Förtrogenhet med byråns verksamhet är positivt, men inte nödvändigt. Du upprätthåller rättssäkerhet i myndighetsutövningen och kommunicerar framgångsrikt med politisk ledning, media och allmänhet. Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, social och flexibel, samt klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbete med ett positivt resultat.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande uppdrag där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker.

Din byrå har en central roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och och du kommer att vara en del i detta arbete. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre insatser.

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 4153 - 5271 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie, prövotid tillämpas i överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda på adressen:
Ålands landskapsregering,
PB 1060,
AX-22111 MARIEHAMN
eller
registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
29.05.2019 - 15:00
Kontakta
Närmare information lämnas av avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud till (018) 25000 eller skicka dina frågor till e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen
Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax