Byråchef | Bo på Åland

Byråchef

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som byråchef vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Vill du arbeta på en arbetsplats som direkt påverkar ålänningarnas dag och morgondag? Gillar du strategiska frågor, förankring, kommunikation och rättssäkerhet? Skulle du vilja stötta de tjänstemän som har i uppdrag att inte bara leda avdelningens organisationsutveckling, utan även omställningen av Åland till ett hållbart samhälle inom teknisk sektor? Då kanske vi har en tjänst till dig.

Infrastrukturavdelningen och allmänna byrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör 12 tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Byrån har en central roll i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Den fristående Fordonsmyndigheten med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, liksom Energimyndigheten rapporterar mot allmänna byrån.

Arbetet som byråchef vid allmänna byrån

Vi söker nu en byråchef till allmänna byrån vid Infrastrukturavdelningen. Som byråchef leder du byrån och utvecklar den tillsammans med dina kollegor. Du tillhör avdelningens ledningsgrupp och har därför en central roll även i utvecklingen av avdelningen och i att stödja regeringen att uppnå sina politiska målsättningar. Du har arbetsledaransvar och stödjer medarbetarna i deras arbete och i den politiska förankringen. Vidare bereder, föredrar och beslutar du i olika ärenden, representerar avdelningen eller landskapsregeringen i olika forum, ansvarar för uppdragen som tilldelas byrån och för kvalitetssäkring av arbetet.

Allmänna byrån består av två team. Det administrativa teamet med fem tjänstemän har en stödjande roll för hela avdelningen, men är även navet i kvalitetssäkring, förvaltningsrätt, planerings- och uppföljningsfrågor. Avdelningen arbetar med att utveckla områdena, men mycket arbete kvarstår innan alla strukturer är på plats. Som byråchef har du därför en viktig roll i att utveckla områdena genom att leda arbetet i teamet och samordna insatserna på avdelningen. I detta arbete har du ett nära samarbete med avdelningschefen och de andra byråcheferna, då mycket av avdelningens gemensamma utveckling utgår från detta team.

I bygg- och energiteamet, BET-teamet, finns sex sakkunniga tjänstemän inom plan, bygg, el, energi, och hållbar utveckling inom teknisk samhällssektor. Teamet arbetar med lagstiftningsutveckling, ekonomiska stöd inom bygg och energi, och med prövning och tillsyn. Teamet tog 2018 över ansvaret för genomförande av strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan - "Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet", Energi- och klimatstrategin samt det fortsatta arbetet med fysisk strukturutveckling.

Läs mer om arbetet på landskapsregeringens hemsida.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskolexamen med lämplig inriktning. Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och kunskap inom förvaltningsrätt.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, intresse av att leda utvecklingsarbete och god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och kommunicera. Förtrogenhet med byråns verksamhet är positivt, men inte nödvändigt. Du upprätthåller rättssäkerhet i myndighetsutövningen och kommunicerar framgångsrikt med politisk ledning, media och allmänhet. Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, social och flexibel, samt klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbete med ett positivt resultat.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande uppdrag där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Din byrå har en central roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och du kommer att vara en del i detta arbete. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre insatser.

Prövotid tillämpas i överenskommelse.

Tjänsten är ett vikariat till den 31.12.2021, med sannolik årlig förlängning. Tjänsten förväntas på sikt bli vakant och då kunna utlysas såsom ordinarie. Lön utgår i löneklass A27 enligt erfarenhet i lönespannet 4198 - 5327 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Närmare information lämnas av avdelningschef Yvonne Österlund.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på nätverket Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax

Läs mer om Energi- och klimatstrategin på landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/energi-klimatstrategi-aland-ar-2030

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2021
Lön
löneklass A27
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda på adressen

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
29.01.2021 - 16:00
Kontakta

Avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud till 018-25000 eller skicka dina frågor till e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax