Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen | Bo på Åland

Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen.

Arbetet som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen

Avdelningsjuristens uppdrag utgår ifrån att Infrastrukturavdelningen har rättigheter och skyldigheter enligt åländska lagar och förordningar, men även enligt rikets och gemenskapens lagstiftning. Det juridiska området är därför komplext. Grundläggande juridisk kunskap är en förutsättning hos alla tjänstemän, men vi behöver en person med övergripande ansvar för juridiska frågeställningar inom avdelningen. De juridiska uppgifter som du kommer att sköta kan grovt indelas i rådgivning till avdelningens tjänstemän, lagstiftningsutveckling, avtalsrätt, rättsprocesser och förvaltningsrätt.

Med stöd av enheten för rättsliga och internationella frågor följer du EU-lagstiftningens utveckling inom avdelningens sakområden och arbetar nära sakkunniga, Lagberedningen och riket med implementering och behörighetsfrågor. Du driver även projekt där du utvecklar ett modernare regelverk inom avdelningens sakområden såväl utgående från avdelningens behov som de politiska visionerna. Tillsammans med de andra avdelningarnas jurister utvecklar du även förvaltningsrätten och praxis runt den.

Att utreda och ge strategiska råd inom avtalsrättsliga frågor, såväl före inköp, under upphandling och efter att avtal ingåtts, är vanliga uppdrag från kollegorna. Även att ge stöd i hur vi kan utveckla upphandlingarna och ställa bra krav på leverantörerna är utvecklingsområden vår jurist gärna får delta i. I detta arbete samarbetar vi med Upphandlingsenheten på Finansavdelningen.

Avdelningen har löpande något ärende i domstol, där vår jurist har en central roll i att stödja sakhandläggarna i utlåtanden, förberedelser och förhandlingar samt att leda och stötta externa jurister. Processerna rör ofta upphandlingar eller antagna planer. Som vår jurist följer du även rättsläget och kommunicerar ut relevant information till avdelningen. I vårt uppdrag som avtalspart hjälper du dina kollegor i diskussioner med leverantörer. Du är även med i bedömningar om landskapsregeringen bör initiera en domstolsprocess och inom vårt tillsynsuppdrag stöttar du dina kollegor i beslut om eventuella tvångsåtgärder.

Som avdelningsjurist är du inte bara navet i juridisk rådgivning och lagstiftningsutveckling, utan du har även en central roll i den förvaltningsrättsliga utvecklingen på avdelningen och upprätthållandet av rättssäkerheten. Du kommer att delta i eller leda projektstyrgrupper, vara projektledare för utredningar och avdelningens kontaktperson för nationellt och internationellt regelarbete. Till dina uppgifter hör även att ge stöd till Fordonsmyndigheten inom Fordonsmyndighetens sakområden och att föredra ärenden i Nämnden för enskilda vägar.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier eller motsvarande.

Vi söker dig som är intresserad av att ta dig an juridiska frågor och utvecklingsarbete. Vi ser att du är driftig, social, ansvarstagande, välorganiserad och klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbeten med ett positivt resultat.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Tillträde

Tillträde enlig överenskommelse. Prövotid tillämpas i överenskommelse.

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3846,53 - 4878,81 euro/mån inkl. ett allmänt tillägg om 121,24 euro.

Mer information om arbetet som avdelningsjurist

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Gustav Blomberg, tel. +358-18-25140 och av avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud på e-post, fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och allmänna byrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energi-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör 13 tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Byrån har en central roll i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Den fristående Fordonsmyndigheten med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, liksom Energimyndigheten, rapporterar mot allmänna byrån.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
ordinarie
Lön
3846,53-4878,81 €
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna med CV sänder du till:

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
02.11.2021 - 16:00
Kontakta

Byråchef Gustav Blomberg, +358-18-25140
Avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud på e-post, fornamn.efternamn@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax