Arkeolog

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som ARKEOLOG vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 3.5 - 31.8.2019, eller enligt överenskommelse.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som arkeolog

Till verksamhetsområdet hör att delta i arkeologisk undersökningsverksamhet. Arbetet sker enligt förmans direktiv och inkluderar även självständiga moment i fältsituationer och avrapportering.

Som arkeolog kommer du att delta i:

- inventeringar, utgrävningar och schaktövervakningar

- besiktningar i syfte att bereda underlag för antikvariska utlåtanden

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Grundlön för närvarande 2 481,66 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 169,32 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på http://www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
03.05.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.08.2019 eller enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

registrator@regeringen.ax eller
Ålands landskapsregering PB 1060 AX-22111 MARIEHAMN.
Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2019/1949 i ansökan.

Sista ansökningsdag
28.03.2019 - 15:00
Kontakta
enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning, +358 18 25 000, mikko.helminen@regeringen.ax
Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax