Projektingenjör, Infrastrukturavdelningen | Åland living

Projektingenjör, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektingenjör vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen, som agerar projektledare för nybyggnation av undervattenstunnel för vägtrafik.

Under förutsättning att den fasta förbindelsen genomförs förväntas tjänsten bli flerårig.

Arbetet som projektingenjör vid Vägnätsbyrån

Som projektingenjör vid Vägnätsbyrån ansvarar du med stöd av infrastrukturteamet för beredningen och genomförandet av den fasta förbindelsen till Föglö. Projektet avser en lång undervattenstunnel för vägtrafik.

Du fungerar som beställarrepresentant och projektansvarig för projekten från ax till limpa. I detta arbete tar du fram förstudier, program- och systemhandlingar samt förfrågningsunderlag, och beroende på entreprenadform leder du arbetet med att ta fram bygghandlingar och relationshandlingar. Du sköter även entreprenadupphandlingen och uppföljningen av entreprenaden. Teamet har ramavtal på alla normalt förekommande aktiviteter i beredningen av en infrastrukturentreprenad, men rörande tunnel kommer även annan kompetens att behöva upphandlas.

Den fasta förbindelsen mellan fasta Åland och Föglö kommun avser byggandet av en undervattenstunnel för vägtrafik, som beroende av stäckning är ca 6-11 km lång. Tunnelalternativet till Föglö har studerats tidigare, och det södra alternativet från södra Lemland till sydvästra Föglö kom även in i planering av linjedragning, framtagande av miljökonsekvensbedömning mm. De första stegen i detta projekt är att uppdatera och utveckla det underlag som sedan tidigare finns rörande säkerhetsnivå, tunnelsträckning, kostnader, finansiering och entreprenadformer. För att få fram ett brett förankrat beslutsunderlag till regeringen för beslut om fortsättning av projektet, har en parlamentarisk kommitté tillsatts, med vilken vi arbetar i dessa initiala skeden av projektet.

För utredningarna och investeringarna finns medel avsatt i budget. Vårt infrastrukturinvesteringsanslag ligger för 2020 på drygt 20 miljoner euro, och omfattar då investeringar i vägar, broar och hamnar. Ansvaret för att genomföra investeringarna har i första hand du och dina kollegor. Du ansvarar för din del av budgeten och ekonomin i dina projekt. Du har ett nära samarbete och kompetensutbyte med de andra ledande ingenjörerna i teamet.

Som utredare och beställare av infrastrukturprojekt har du naturligt en fot i såväl vid datorn som ute på fält. Du föredrar själv ärenden för byråchef eller minister, samt bereder ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande i vår regering.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Vi ser att du är driftig, välorganiserad och flexibel. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. Teknisk inriktning och projektledarerfarenhet är meriterande. Driftighet, ansvarstagande, gott omdöme, integritet och förmåga att upprätthålla goda kundkontakter tror vi är bra egenskaper för tjänsten. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska, datavana samt körkort för personbil är krav.

Tjänsten budgeteras årligen, men förväntas med anledning av projektens omfattning och utsträckning i tid vara flerårig om projekten beviljas fortsättning i landskapsregeringens årliga budget.

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3327,09 - 4249,02 euro/mån exklusive allmänt lönetillägg. Löneanspråk kan ges.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Infrastrukturavdelningen och Vägnätsbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 35-40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt, samt drift och underhåll av trafiknätet. Infrastrukturavdelningens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Inom Vägnätsbyråns organisation finns en trafikingenjör, vägingenjör, bro- och hamningenjör och projektchef som stöds av biträdande ingenjörer, projekteringsingenjör och trafiksäkerhetskonsulent. Till byrån hör även vägunderhållsenheten. Byråns uppdrag är att ansvara som väghållare inom landskapet och att i detta uppdrag bl.a. analysera trafiksituationen på Åland, föreslå välgrundade insatser i trafiknätet för upprätthållande av infrastrukturen och utvecklande av den. Byrån ansvarar även för beställning av underhåll och genomförandet av beslutade infrastrukturinvesteringar, samt följer upp ingångna avtal. För det arbete byrån inte själva utför, upphandlas konsulter och entreprenörer. Inom avdelningen stöds byrån av administratörer, avdelningscontroller och jurist.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna med CV skickas till:

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax

Sista ansökningsdag
15.03.2021 - 15:00
Kontakta

byråchef Lennart Nord, telefon, +358 (0)18 25163 eller avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud på e-post, fornamn.efternamn@regeringen.ax

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax