Arbetsmarknadsbarometern 2016

30 maj 2016 presenterades Arbetsmarknadsbarometern 2016. Barometern omfattar såväl den privata som den offentliga arbetsgivarsektorn. I rapporten presenteras efterfrågan på arbetskraft med olika typer av utbildning och yrkeskompetens under den närmaste 12-månadersperioden.

Den mest efterfrågade yrkesgruppen våren 2016 är försäljare och butiksinnehavare. Efter tre års nedgång av den förväntade efterfrågan på gruppen ökar förväntningarna i årets undersökning jämfört med i fjol. En liknande svängning kan ses i förväntningarna på tillväxten av personalstyrkan inom handeln, som i år väntar sig en ökning efter två år av negativa förväntningar. Branschen är nära kopplad till yrkesgruppen försäljare och butiksinnehavare.

Behovet av gruppen kundtjänstpersonal ser ut att öka i förhållande till fjolåret, närmare bestämt till 44 helårstjänster. Här är expansioner av personalstyrkan den huvudsakliga förklaringen till ökningen.

Enligt prognosen stiger efterfrågan på specialister inom IKT jämfört med fjolårets undersökning, och motsvarar i år 43 helårsverken. Inom gruppen efterfrågas specialister inom systemarbete motsvarande 26 helårsverken och specialister inom databaser, -nätverk och systemprogram motsvarande 17 helårsverken.

I år väntas efterfrågan för yrkesgruppen processarbetare motsvara 31 helårsverk. Detta är visserligen en klar minskning jämfört med fjolåret då behovet var ovanligt högt, men i ett längre perspektiv tycks en relativt stabil årlig efterfrågan motsvarande ca 30 helårsverken finnas på yrkesgruppen.

I år väntas rekryteringsbehovet motsvara 26 helårsverken vardera för yrkesgruppernaserveringspersonal samt hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.

På frågan om vilka yrkesgrupper som företagen uppfattar som svårast att få tag på nämner många företag, i likhet med tidigare år, praktiska yrken som kockar och yrkeschaufförer.

Förutom dessa nämner flera av arbetsgivarna olika typer av IT-personal som särskilt svårrekryterad. Flera olika tekniska yrken, som exempelvis ingenjörer och maskinchefer, uppfattas som svårrekryterade. Generellt kan dock sägas att spridningen mellan branscherna är stor vad gäller vilka yrken som tros vara svårast att rekrytera.

Likt det privata näringslivet nämner även respondenterna inom den offentliga sektorn en mängd vitt skilda yrken som svårrekryterade, exempelvis ingenjörer och yrken inom vård, omsorg och skola.

Källa: ÅSUB

Läs Arbetsmarknadsbarometern 2016